• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය - 2021.07.08 - භෞමික රූපවාහිනී විකාශය වන ව්‍යාපෘතිය ඩිජිටල්කරණය කිරීම

web adv for Deputy Director A4 Draft සිංහල page 001web adv for Deputy Director A4 Draft සිංහල page 002web adv for Deputy Director A4 Draft සිංහල page 003

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.