• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2022 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යාල ගොඩනැගිලි හා ගෙවත්ත පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධ මිල ගණන් කැඳවීම

2021.10.08 Tender Docurement page 0012021.10.08 Tender Docurement page 0022021.10.08 Tender Docurement page 0032021.10.08 Tender Docurement page 0042021.10.08 Tender Docurement page 0052021.10.08 Tender Docurement page 0062021.10.08 Tender Docurement page 0072021.10.08 Tender Docurement page 0082021.10.08 Tender Docurement page 0092021.10.08 Tender Docurement page 0102021.10.08 Tender Docurement page 0112021.10.08 Tender Docurement page 0122021.10.08 Tender Docurement page 013

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.