• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ටෙන්ඩර් දැන්වීම - 2023 වර්ෂය සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යාල ගොඩනැගිලි හා ගෙවත්ත පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධ මිල ගණන් කැඳවීම

2022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0012022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0022022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0032022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0042022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0052022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0062022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0072022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0082022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0092022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0102022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0112022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 0122022.11.11 ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි page 013

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.