• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ආහාරපාන සැපයීම සඳහා මිල ගණන්ත කැඳවීම - 2023

 

Food Supply 2023 page 001Food Supply 2023 page 002Food Supply 2023 page 003Food Supply 2023 page 004Food Supply 2023 page 004Food Supply 2023 page 005Food Supply 2023 page 006Food Supply 2023 page 007Food Supply 2023 page 008Food Supply 2023 page 009

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.