• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ප්‍රවෘත්ති නිවේදන 2019.08.02

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු- 2019.08.02 වැනි දින නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදන

Rata venuven ekata sitimu News 0 1 2019.08.02 1

 

 

 

Rata venuven ekata sitimu News 0 1 2019.08.02 1

Rata venuven ekata sitimu News 0 2 2019.08.02 1

 

Rata venuven ekata sitimu News 0 3 2019.08.02 1

Rata venuven ekata sitimu News 0 4 2019.08.02 2 2 1

 

Rata venuven ekata sitimu News 0 4 2019.08.02 1 2 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo