• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදන -2019.09.27-ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම

Media Release Elpitiya Pradeshiya Sabha Election on 11.10.2019 page 001ele 01ele 02Media Release Elpitiya Pradeshiya Sabha Election on 11.10.2019 1 page 008ele 03

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.