• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය- 2019.09.30

ෙඑතිහාසික මිහින්තලය රාජ මහා විහාරස්ථ “මහ මිහිඳු කෘත ගුණ පූජා ”පුණ්‍යෝත්සවය ඔක්තෝම්බර් මස 04 05 සහ 06 දිනයන්හිදී එම විහාරස්ථානයේදී

 Press Release 30.09.2019 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.