• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2019 ජනාධිපතිවරණය - 2019.10.01 ඇප මුදල් තැන්පත් භාරගැනීම

2019 ජනාධිපතිවරණය ඇප මුදල් තැන්පත් භාර ගැනිම - 2019.10.01

S1 1

S2 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.