• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2019.10.11- අ.පො.ස. සා/පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත් පිළිබඳ විමසීම් කටයුතු සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දෙයි

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2019.10.11- අ.පො.ස. සා/පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත් පිළිබඳ විමසීම් කටයුතු සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දෙයිDEPARTMENT FOR REGISTRATION OF PERSON page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo