• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2019.10.31 - විදේශගතවී සිට පැමිණි ඡන්ද හිමියන් , ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට පැමිණීමේදී විදේශ ගමන් බලපතුය රැගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාව

Release No 60 Sinhala page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.