• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය 2019 - 2019.11.01 මාධ්‍ය නිවේදනය

ජනාධිපතිවරණය 2019

2019.11.01- මාධ්‍ය නිවේදනය

ගත වු  පැය 24 තුළ (2019.10.31 ප.ව 4.00 දක්වා කාලය) මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන

 Release 67 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.