• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය -2019.11.05- මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශය

ගත වූ පැය 24 තුළ මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශය ( 2019.11.04. දින පස්වරු 4.00 දක්වා) 

Release 71 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.