• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-යාපනය දිස්ත්‍රික්කය- යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය- 2019- නිල  ඡන්ද ප්‍රතිඵලය-  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය- යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 10J page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.