• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

 

12P page 001

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.