• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කකයේ අක්මීමන ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

ජනාධිපතිවරණය - 2019 නිල ඡන්ද  ප්‍රතිඵලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කකයේ අක්මීමන ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

 07I page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.