• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය-රත්ගම ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

2019 ජනාධිපතිවරණය - නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය-රත්ගම ඡන්ද බල ප්‍රෙද්ශය

Galle Rathgama 1

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.