• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ජනාධිපතිවරණය 2019 - සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය - දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ජනාධිපතිවරණය 2019 - නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය - දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය13Z page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo