• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2019.11.18- හත්වැනි විධායක ජනාධිපති අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතිය අමතා සිදු කළ කථාව

ශ්‍රී ලංකාවේ 7 වැනි විධායක ජනාධිපති ලෙස 2019.11.18 වැනි දින දිවුරුම් දීමෙන් පසු අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුවන්වැලි සෑ පුදබිමේදී ජාතිය අමතා සිදුකළ කථාව

2019.11.18 Speech Made By HE the President Gotabaya Rajapaksa at Ruvanweli Se Pudabima 11 page 001

2019.11.18 Speech Made By HE the President Gotabaya Rajapaksa at Ruvanweli Se Pudabima 11 page 002

2019.11.18 Speech Made By HE the President Gotabaya Rajapaksa at Ruvanweli Se Pudabima 11 page 003

2019.11.18 Speech Made By HE the President Gotabaya Rajapaksa at Ruvanweli Se Pudabima 11 page 004

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo