• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

Press Release 2020.01.13

2020 ජනවාරි සිට පුරන් කුඹුරුවල ‌ෙවෙනත් වගාවන් කිරීමට අවසර දීම සදහා චක්‍රලේඛයක් 

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 001

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 002

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 003

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 004

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 005

Media Release with Curcular IMG 20200113 0011 NEW 0001 page 006

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo