• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය- 2020.02.01- චීනයේ වුහාන්හි රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් පිරිස ආරක්ෂිතව මව් රටට රැගෙන ඒම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක්

චීනයේ වුහාන්හි රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් පිරිස ආරක්ෂිතව මව් රටට රැගෙන ඒම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක්

 Media Release 01.02.2020 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo