• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2020.03.18- මාධ්‍ය නිවේදන - දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රි ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම සහ දුමිරිය සේවය යාථාවත්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ වන විටත් ගෙන සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා - ශ්‍රි ලංකා දුමිරිය දෙපාරතමේන්තුව

 Release Railway 2

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo