• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020- ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම

2020.03.18 - පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020- ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම

 111111

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo