• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2020.03.18- මාධ්‍ය නිවේදන -පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීම

පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීම

පුත්තලම පොලිස් අධීකාරි බලප්‍රදේශය,හලාවත පොලිස් අධිකාරි බලප්‍රදේශය සහ මීගමුව පොලිස් අධිකාරි බලප්‍රෙද්ශයේ කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමට 2020.03.18 වන දින සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවා ඇත.

 Police Curfew on 18.03.2020 1 1

 

ඇඳිරි නිතිය පැනවිමේ ප් රකාශය 1 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo