• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

2020.03.19 - ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක ‌සේවයේ බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින නියමයක් ‌නොමැතිව කල්යයි

Press Releas No 62 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo