• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.03.20

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.03.20

" අද ප.ව. 6.00 සිට මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ‌ඇඳිරිනීතිය පැනවේ "

Curfew All Island page 001

 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo