• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය 2020.03.24- වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍ර‍ව්‍ය සැපයීමේ ප්‍ර‍ධාන කර්ත්‍ය ආරම්භ කරයි

Ministry of internal trade Medai Release page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo