• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය -කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය -අරණායක ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

Parliament Election 2020 Kegalle Aranayake 1

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.