• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.10.05

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.10.05- රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා භාෂා පරීක්ෂණය කල් දැමීම

භාෂා ප් රවීණතා භාෂා පරීක්ෂණ කල් දැමීම page 001

භාෂා ප් රවීණතා භාෂා පරීක්ෂණ කල් දැමීම page 002

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.