• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.10.12 - කොවිඩ් 19 වෛරසය සම්බන්ධ පුවත් වාර්තාකරණයේදී වඩාත් ධනාත්මක හා වගකීම් සහගත මාධ්‍ය භාවිතාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

මාධ් ය ආයතන ප් රධානීන්වෙත 11.10.2020 1 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo