• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.10.29 - කොවිඩ් 19 වෛරසය සම්බන්ධව පුවත් වාර්තාකරණයේදී ජනමාධ්‍ය සඳහා හදුන්වාදෙන ලද නිර්දේශ පිළිපැදීම

සඳහා හඳුන්වා දෙන ලද නිර්දේශ පිළිපැදීම page 00101 page 001 101 page 002 1

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.