• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.11.01 - බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වන නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නොවැම්බර් 09 දින පෙරවරු 5 දක්වා නැවත ක්‍රියාත්මකයි

 රවෘත්ති නිවේදනය 370 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.