• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.11.02 - නිරෝධායන ඇන්ඳිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාකාරකම් සීමා කලයුතු ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය

Guidelines Sinhala page 001Guidelines Sinhala page 002Guidelines Sinhala page 003Guidelines Sinhala page 004

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.