• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2020.11.08 - නොවැම්බර් 09 වෙනිදා සිට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද වලට අනුකූලව දුම්රිය ධාවනය

ශ් රී ලංකා දුම්රිය සේවය page 001මාධ්ය නිවේදනය 2020.11.08 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo