• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.10.08 - ජනපති උපදෙසින් වයස අවුරුදු 18 -19 අතර ළමුන් එන්නත්කරණය ඔක්තොබර් 21 ඇරඹේ

ළමුන් එන්නත්කරණය ප් රවෘත්ති නිවේදනය 1035 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.