• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.10.29 - ලංකාවේ දැනට භාවිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලින් " පොතු කබර " හොඳින් පාලනය කරන්න පිළිවන් - වෛද්‍යවරු පවසති

ප් රවෘත්ති නිවේදනය 1110 page 001ප් රවෘත්ති නිවේදනය 1110 page 002

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.