• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මාධ්‍ය නිවේදනය - 2021.11.06 - 2022 අයවැය සම්පාදනය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට වැඩිම පිරිසකගේ දායකත්වයෙන්

ප් රවෘත්ති නිවේදනය 1141 page 001නාම ලේඛනය page 001නාම ලේඛනය page 002නාම ලේඛනය page 003නාම ලේඛනය page 004

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.