• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

සාමකාමීව හා සන්සුන්ව පසුවන්න ආරක්ෂක බලධාරීහු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

සාමකාමීව හා සන්සුන්ව පසුවන්න ආරක්ෂක බලධාරීහු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.