• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අ.පො.ස (සා.පෙළ) විභාගය නියමිත පරිදි මැයි 23 ඇරඹේ. ඊට බාධා නොකරන්නැයි විභාග කොමසාරිස්ගෙන් ඉල්ලීමක්

අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි මැයි 23 ඇරඹේ. ඊට බාධා නොකරන්නැයි විභාග කොමසාරිස්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.