• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලබා දීමේ නව සැලැස්මක්

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඉන්ධන ලබා දීමේ නව සැලැස්මක් page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.