• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන සඳුදා ඇරඹේ සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම්

අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ විභාගය ලබන සඳුදා ඇරඹේ සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.