• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

හෙට අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට සියල්ල සූදානම් : විභාගය සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියලු සහයෝගය දෙන්න

හෙට අ.පො.ස. සා.පෙළ 1හෙට අ.පො.ස. සා.පෙළ 2

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.