• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

8- ජාතික ඉන්ධන අවසර පත අද (01) සිට රටපුරා ක්‍රියාත්මකයි

8 ජාතික ඉන්ධන අවසර පත අද 01 සිට රටපුරා ක්රියාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.