• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

මව්කිරි දීම ප්‍රවර්ධනයට ළදරුවා හා මව අතර බැඳීම ගැන අවබෝධය ඉතා වැදගත්

8 මව්කිරි දීම ප්රවර්ධනයට ළදරුවා හා මව අතර බැඳීම ගැන අවබෝධය ඉතා වැදගත්8 මව්කිරි දීම ප්රවර්ධනයට ළදරුවා හා මව අතර බැඳීම ගැන අවබෝධය ඉතා වැදගත් 2

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.