• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

ලාංකීය සිනමා කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව නව්‍යකරණයට සැලසුම්

ලාංකීය සිනමා කර්මාන්තයේ ප්රවර්ධනය උදෙසා ජාතික චිත්රපට සංස්ථාව නව්යකරණයට සැලසුම් 1ලාංකීය සිනමා කර්මාන්තයේ ප්රවර්ධනය උදෙසා ජාතික චිත්රපට සංස්ථාව නව්යකරණයට සැලසුම් 2

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.