• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

හිටපු ජනාධිපතිගේ එතෙර වියදම් ගැන මා කළ ප්‍රකාශය ඇතැම් මාධ්‍ය විකෘති කරලා - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන

හිටපු ජනාධිපතිගේ එතෙර වියදම් ගැන මා කළ ප්රකාශය ඇතැම් මාධ්ය විකෘති කරලා 1හිටපු ජනාධිපතිගේ එතෙර වියදම් ගැන මා කළ ප්රකාශය ඇතැම් මාධ්ය විකෘති කරලා 2

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.