• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

විස සහිත සහල් මෙරටට ගෙන්වා ඇති බවට පලකර ඇති ප්‍රවෘත්ති වාර්තා සාවද්‍යයි

විස සහිත සහල් මෙරටට ගෙන්වා ඇති බවට පලකර ඇති ප්රවෘත්ති වාර්තා සාවද්යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.