• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

චීනයේ යූනාන් පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහන රැසක්

ප් රවෘත්ති නිවේදනය 159 page 001

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.