• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (කොන්ත්‍රාත්)

අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 001අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 002අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 003අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 004අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 005අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 006අනුමත බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය page 007

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.