• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019.03.12

2019.03.12 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 02

Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 03

Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 04

Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 05Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 06Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 07Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 08Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 09Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 10Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 11Cabinet Decision on 12.03.2019 Sinhala 12

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.