• #163, කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 112 51 5759

engtami

වත්මන් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුම්වත් කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

Hon sarath fonsekaවත්මන් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුම්වත් කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා ව

ප්‍රධානත්වය  - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සරත් ෆෝන්සේකා මැතිතුමා සහභාගීත්වය - ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා

දිනය  - 2017.03.07

වේලාව - ප.ව. 4.30

ස්ථානය - රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරය

නවතම පුවත්

කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

02 July 2020
කැබිනට් තීරණ - 2020.07.02

කැබිනට් තීරණ  දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව - 2020.07.02

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ.

world wesak conferace final logo